Studiebeurzen

Elk jaar kent de Rotary Foundation meer dan 700 beurzen toe via de Rotarydistricten.

Doel

Deze willen, aansluitend op de doelstelling van de Rotary Foundation, de verstandhouding tussen de volkeren bevorderen door:

·         te zorgen voor bewustwording van en respect voor andere culturen door bursalen naar het buitenland te sturen;

·         het Rotaryideaal ingang te doen vinden door een actieve deelname aan Rotaryacties;

·         de bursalen ertoe aan te zetten hun professionele en persoonlijke leven te richten op het verbeteren van de levensomstandigheden in binnen- en buitenland;

·         leidinggevende personen te vormen die mondiaal humanitaire problemen kunnen oplossen;

·         alle regio’s van de wereld aan bod te laten komen;

·         de Rotariërs wereldwijd aan te zetten studenten in arme landen meer kansen te geven;

·         op lange termijn een blijvende band op te bouwen tussen Rotary en de bursalen.

 

Werking

De districten 1620, 1630 en 2170 (België en het Groothertogdom Luxemburg) stellen een zeker aantal studiebeurzen beschikbaar. Deze zijn bestemd voor pas afgestudeerde studenten, of voor degenen die in het lopende studiejaar zullen afstuderen. De beurzen bieden de kans om zich te vervolmaken aan een buitenlandse universiteit of een hogere onderwijsinstelling.

Elk district kan hiervoor zijn eigen criteria opstellen. De kandidaat moet navragen bij de Rotaryclub van zijn woonplaats of de stad waar hij studeert of er beurzen worden aangeboden door het district en om te bekijken of zijn kandidatuur binnen de gestelde termijn kan worden ingediend.

 

Opgelet: niet elk district heeft steeds de mogelijkheid om deze beurzen aan te bieden.

Een dossier wordt, op het voorgeschreven formulier, opgesteld in overleg met een Rotariër en vervolgens voorgedragen door een Rotaryclub.

Men heeft de keuze tussen verschillende soorten beurzen.

De districten uit België en Luxemburg geven de keuze tussen:

·         een beurs van de Foundation:
een beurs van maximum 27.000 US $ voor een volledig academisch jaar;

·         districtsbeurzen:
D 1630 en D 2170: zes à zeven beurzen van 8.000 tot 12.000 EUR voor één jaar of korter.
D 1620: Sinds de stichting van de
vzw Studax zijn de ‘districtsbeurzen’ afgeschaft en stelt het district 1620 alleen de beurzen van de Rotary Foundation voor.

 

De kandidaat (m of v)

·         woont en/of studeert in het district;

·         moet twee jaar hogere studies achter de rug hebben of twee jaar gewerkt hebben (sommige districten eisen dat de kandidaat reeds een universitair diploma heeft of een diploma van hoger technisch of artistiek onderwijs);

·         heeft het voornemen gedurende maximaal één jaar een eerste specialisatie te volgen in het buitenland;

·         kiest een studieproject dat logisch aansluit op de reeds voltooide studie;

·         mag om het even welke leeftijd hebben;

·         mag gehuwd zijn;

·         beheerst in voldoende mate de voertaal van de lesgevers van het gastinstituut en de landstaal van het gastland;

·         geeft aan aan welke instelling hij of zij de beoogde studie wil voortzetten;

·         kreeg nooit eerder een Rotarybeurs toegekend; extra financiële hulp via andere beurzen is wel toegestaan;

·         beschikt zelf niet over voldoende financiële middelen en is zeer aangewezen op extra financiële steun;

·         moet geschikt zijn om op te treden als ‘ambassadeur’ van België en van het Groothertogdom Luxemburg;

·         schrijft een eindverslag na afloop van zijn/haar verblijf in het buitenland.

Bijkomend voor de kandidaten voor de beurs van de Rotary Foundation:

·         ze moeten vijf mogelijke onderwijsinstellingen aanduiden, waarvan ten hoogste twee in hetzelfde land.

·         ze mogen nog niet in het beoogde land gestudeerd hebben, met dien verstande dat een verblijf van ten hoogste drie maanden is toegestaan.

·         ze mogen niet verwant zijn aan een Rotariër.
Zijn uitgesloten: Rotariërs, ereleden en de werknemers van Rotary, van een club, een district of om het even welke andere Rotary-entiteit en hun partners en verwanten.

Duur

Twee jaar (maximum).

Deadlines

Het Rotarydistrict moet het dossier ten laatste op 1 oktober ingediend hebben bij de Rotary Foundation.
Voor de deadlines van een Rotarydistrict, dient u contact op te nemen met de districtverantwoordelijke voor de beurzen.

Beslissing van de Rotary Foundation: op 15 december.

Selectie en peterschap

 

Ter herinnering: elke aanvraag moet ingediend worden via een Rotaryclub. Aanvragen die rechtstreeks aan de Foundation worden verzonden, komen niet in aanmerking.

  • nieuws
  • agenda
  • Rendez-Vous

Geen nieuws in deze lijst:

meer nieuws